Skip to main content

SergeVS Assurances

Avenue Zénobe Gramme, 26 - 1300 Wavre
+32 478 83 77 22 - serge@sergevsassurances.be
KBO nr.   0777.817.660

logo brocom

Disclaimer

1. ALGEMENE INFORMATIE

Deze website is eigendom van SergeVS Assurances, verzekeringsmakelaar ingeschreven onder KBO-nummer 0777.817.660 in het register van de verzekeringstussenpersonen bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel (www.fsma.be).

Maatschappelijke zetel: Le Haut de Baudrimont, 4 te 6840 Neufchâteau

Contact adres:   SergeVS Assurances - Avenue Zénobe Gramme, 26 te 1300 Wavre
Telefoon: +32 478 83 77 22 - E-mail: serge@sergevsassurances.be

Ondernemingsnummer: 0777.817.660
RPR Liège division Neufchâteau

2. TOEGANG TOT DE WEBSITE

Uw toegang tot of het gebruik van deze site wordt beschouwd als uw uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde modaliteiten en voorwaarden. Betreed of gebruik de site niet als u zich hiermee niet akkoord kan verklaren.

3. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

4 .EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van alle informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto's, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo's, handelsmerken en andere merken, zijn eigendom van SergeVS Assurances en haar partners en zijn beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SergeVS Assurances Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van SergeVS Assurances of een derde te gebruiken.

5. GEEN GARANTIE OP VOLLEDIGHEID EN JUISTHEID

De informatie die vermeld wordt op deze site of door partners aangeleverd wordt, is louter informatief, zonder enige verbintenis. Geen enkele garantie wordt gegeven, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de site.
Evenmin wordt gegarandeerd dat deze site of de server die haar beschikbaar maakt vrij is van computervirussen.

De informatie kan vanwege SergeVS Assurances op elk moment gewijzigd, verbeterd en/of veranderd worden, zonder voorafgaande kennisgeving.

Hoewel de inhoud van deze site met de grootste aandacht werd vastgelegd, biedt de verstrekte informatie geen enkele garantie in het kader van de actualiteit ervan. De verstrekte informatie is immers onderhevig aan regelmatige actualisering. De informatie op deze site kan verouderd zijn en derhalve niet meer overeenstemmen met de actuele toestand.
De informatie is evenmin aangepast aan persoonlijke en/of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd. De informatie is niet bindend voor SergeVS Assurances, noch de regionale, noch de lokale overheden en/of rechtbanken en hoven, en vormen geen verklaring, waarborg of garantie dat de voornoemde overheden en/of rechtbanken en hoven het eens zullen zijn met deze informatie.

6. AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze site kan links of referenties bevatten naar andere websites maar SergeVS Assurances draagt geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die via zulke links of referentie wordt bekomen. Deze links worden u louter informatief meegedeeld. SergeVS Assurances aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie verstrekt op externe websites, noch voor het beleid (zoals inzake privacy). SergeVS Assurances staat tevens niet garant voor de veiligheid van websites waarnaar verwezen wordt en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van doorverwijzing van hyperlinks naar andere websites. Het instellen van links naar externe websites impliceert niet dat er sprake is van een goedkeuring van of een associatie, partnership of verband met de inrichtingen die deze website voorstellen.
In geen geval kan SergeVS Assurances of haar partners aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit een beslissing die genomen wordt of een actie die ondernomen wordt op basis van de verstrekte informatie, of voorkomend uit een bezoek van deze site. Evenmin kan SergeVS Assurances aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit de onmogelijkheid tot toegang tot de site.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot de bestuurders en de medewerkers van SergeVS Assurances.
Indien en voor zover SergeVS Assurances ondanks bovenstaande bepaling aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot een bedrag van € 500.

7. COMMENTAREN EN COMMUNICATIE

Informatie die u aan SergeVS Assurances bezorgt in het kader van het gebruik van de website (via post, email of via welke weg dan ook) mag niet worden beschouwd als confidentieel. SergeVS Assurances zal niet verplicht zijn om zulke informatie confidentieel te houden, noch zal ze aansprakelijk zijn voor het gebruik of de onthulling ervan. Al deze informatie wordt voor zover wettelijk is toegestaan de exclusieve eigendom van SergeVS Assurances en mag zonder compensatie worden gebruikt voor om het even welk doel, commercieel of niet.

8. PRIVACY

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden aan deze goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt. U kan deze hier raadplegen.

9. TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgische recht. Geschillen die hieruit voortkomen zijn exclusief onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbanken te Liège division Neufchâteau, België.

Expertise in uw verzekeringsbehoeften

Verzekeringen vormen een complex vakgebied. Zonder grondige kennis is het bijna onmogelijk om een passende verzekeringsoplossing te vinden. Als specialisten kunnen we u uitstekend begeleiden bij het zoeken naar op maat gemaakte oplossingen, zowel voor uw persoonlijke als professionele leven. 'Maatwerk en expertise' vormen de rode draad in onze aanpak. Wij zijn dé experts in uw verzekeringsbehoeften!

Uw belangen staan centraal

Wij zijn uw persoonlijke brug met diverse verzekeringsmaatschappijen. Met volledige onafhankelijkheid begeleiden en adviseren wij u bij het vinden van een op maat gemaakte oplossing. We fungeren als ùw belangenverdediger, zeker in geval van schade maar ook in alle andere gevallen die een invloed hebben op uw verzekeringssituatie. Beschouw ons gerust als uw uniek aanspreekpunt voor het geheel van uw verzekeringen.